Актуална информация за влизащите в България украински граждани

05.03.2022 |

BG/UA/RUS

ВНИМАНИЕ! Съдържанието на настоящата страница се актуализира периодично!

На 03. 03. 2021 г. Европейския съвет въведе в действие директивата за временна закрила по отношение на украинските граждани, които влизат на територията на държави-членки на Европейския съюз. Тази директива е инструмент, който дава възможност големи групи бягащи от война да получат автоматично закрила в ЕС, без да се налага да подават индивидуални молби за международна закрила по реда на националното законодателство на страната приемник.

Това дава възможност всички украински бежанци да получат достъп до права на територията на ЕС, включително в България. За актуална информация за всички украински граждани, вече влезли у нас, или които тепърва ще дойдат в страната ни – продължете надолу в страницата.

Програма за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет разкри гореща телефонна линия за правна помощ.

От понеделник до петък, 09.00 – 17.00 ч.:

00359 2 980 20 49
00359 2 981 33 18

От понеделник до петък, 08.00 – 09.00 ч. / 17.00 – 20.00 ч.:  00359 8888 19 745 (гореща телефонна линия)

Събота и неделя, 10.00 – 12.00 ч. / 13.00 – 16.00 ч.:  00359 8888 19 745 (гореща телефонна линия)


ВЛИЗАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Още от 2017 г. България като част от ЕС има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване. То гарантира възможност на всички украински граждани да влязат на територията на страната ни само със своите биометрични паспорти и да пребивават за период от 90 дни в рамките на 6 месеца без да е необходимо получаване на някакво разрешение от властите.

След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 г. за украинските граждани автоматично възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България и без да са изпълнени тези условия, тоест – дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина.

В тази връзка Европейската комисия издаде оперативни указания към граничните полицейски органи на държавите, членки на ЕС, да облекчат режима на влизане за бежанците от войната в Украйна.

Това означава че те могат да влязат във всяка държава на ЕС, включително в България, ако притежават един от следните видове документи:

 • биометричен паспорт
 • паспорт стар формат без биометрични данни
 • лична карта
 • шофьорска книжка
 • удостоверение за раждане – за деца под 14 години

Поради извънредната ситуация допуска се и влизането на бежанци от Украйна, които:

 • разполагат с някой от посочените документи, който обаче е с изтекла валидност;
 • не разполагат с никой от посочените документи, но имат други официални документи, които указват тяхната самоличност – например: удостоверения, пропуски, дипломи, членски карти, банкови карти, трудови книжки, документи за собственост и други подобни;
 • не разполагат с абсолютно никакви документи – по изключение и след извършването на проверка от гранична полиция по реда на чл.8 от Шенгенския визов кодекс.

Допуска се и влизане в България с личен автомобил, независимо дали има или няма сключена международна застраховка. Повече информация за автомобилното застраховане след влизането в България – вижте на: http://guaranteefund.org/bg/контакти.

Допуска се и влизане в България с домашни любимци, независимо дали имат или нямат идентификация с чип, придружаващ паспорти или ваксинационни сертификати. Съответните български органи приеха улеснена процедура за тези случаи. Повече информация по този въпрос – вижте на: https://www.bfsa.bg или пишете на електронен адрес: ukraine@bfsa.bg

РЕГИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 3 март 2022 г. за бежанците от Украйна ЕС въведе в действие директивата за временна закрила. Това означава, че бежанците от Украйна автоматично получават на територията на държавите-членки на ЕС временна закрила като бежанци за първоначален срок от 1 година.

На 9 март българското правителство прие акт, с който постанови временна закрила за бежанците от Украйна в България, която ще влезе в сила от датата на публикуването му в „Държавен вестник“ на 10 март 2022 г.

В близките седмици в повечето областните градове ще се създаде организация за регистрация към специални пунктове, вероятно към полицията, където бежаците от Украйна ще могат да се регистрират и да получат български документ за пребиваване в България за срок до 1 година като лица под временна закрила.

Този документ се нарича „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“.

Областните градове в България са – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазадржик, Плевен, Перник, Пловдив, Разгад, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и столицата София.

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ПОЛИЦИЯТА

По закон всеки чужденец, който влезе в България трябва в срок от 3 дни да си направи адресна регистрация в районното управление на полицията по неговото място на пребиваване. Законът обаче не въвежда никакви ограничения адресната регистрация да може да бъде направена и след изтичането на тези 3 дни.

Ако човекът е отседнал в хотел адресната му регистрация се извършва служебно от администрацията на хотела и не е нужно да се предприема нищо допълнително от самия човек.

Ако човекът е отседнал в частно жилище – под наем, или, при приятели/роднини – собственикът на жилището е този, който трябва да направи адресната регистрация. За целта собственикът на жилището трябва да отиде до полицията заедно с настанените от него лица и да носи документа си за собственост (нотариален акт). Ако собственикът няма възможност да отиде до полицията може да подпише и завери пред нотариус декларация (формуляр на декларацията можете да изтеглете от тук). С тази декларация и с копие от документа му за собственост хората, които са настанени в неговото жилище, могат да отидат сами до полицията и да си направят адресната регистрация.

Полицията издава адресна карта на чужденец.

Адресната регистрация може да се променя по същата процедура неограничен брой пъти, когато се сменя мястото на пребиваване. Препоръчва се при смяна на адреса в полицията да се носи и старата адресна карта.

ПРАВА КАТО БЕЖАНЕЦ ОТ УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

След регистрацията в България и получаването на регистрационна карта на чужденец с временна закрила за бежанците от Украйна незабавно и по силата на закона възникват няколко важни права, при това без да е необходимо снабдяването с други регистрации или разрешения. Тези права важат за срока на предоставената им временна закрила, който първоначално бе определен на 1 година.

Съгласно закона бежанците от Украйна под временна закрила имат право:

 • да останат да пребивават в България за срока на временната закрила
 • труд и работа – без да е нужно никакво разрешение
 • професионално обучение, ако е необходимо
 • подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост:
  Правителството обяви, че от 7 март 2022 г. ще подпомага с фиксирана парична сума за ден за всеки настанен украински бежанец както в частни хотели, така и в почивни станции и бази на общините и на държавните ведомства.
 • социално подпомагане
 • медицинска помощ при спешни състояния:
  Хората от уязвима група – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като българските граждани.
 • на безплатно образование за децата под 18 години:
  За повече информация къде и как да се подаде заявление за записване на дете в училище – вижте на: https://mon.bg/bg/news/4708
 • на безплатна детска градина за деца до 6 години:
  За повече информация къде и как да се подаде заявление за записване на дете в детска градина – вижте на: https://mon.bg/bg/news/4708
 • свободно да се завръщат в държавата си по произход, ако пожелаят.

След изтичането на 1 година срокът на временната закрила за бежанците от Украйна може да бъде продължаван с по шест месеца до общо 3 години.

Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен мира и нейната независимост.

Ако това не се случи бежанците от Украйна имат право да подадат в България индивидуална молба за предоставяне на убежище и международна закрила, която според Закона за убежището и бежанците да бъде разгледана след изтичането пълния срок на временната закрила и по нея да бъде взето решение от администрацията на Държавната агенция за бежанците.

Повече за процедурата по подаване, разглеждане и решаване на индивидуалните молби за убежище и международна закрила – вижте на: https://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg

За повече информация следете публикациите в интернет или се свържете с:

Програма за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзински комитет на следните телефони:

понеделник – петък, 09.00 – 17.00:

00359 2 980 20 49
00359 2 981 33 18

понеделник – петък, 08.00 – 09.00 и 17.00 – 20.00:

00359 8888 19 745  (гореща телефонна линия)

събота и неделя, 10.00 – 12.00 и 13.00 – 16.00:

00359 8888 19 745  (гореща телефонна линия)


ВАЖЛИВА IНФОРМАЦIЯ ДЛЯ БIЖЕНЦIВ З УКРАIНИ

В’IЗД В БОЛГАРIЮ

Ще з 2017 року Болгарiя, як частина ЄС, має угоду з Украiною про безвiзовий режим подорожей. Вiн гарантує можливiсть для всiх громадян Украiни в’iхати на територiю нашоi краiни лише за бiометричними паспортами та перебувати на термiн до 90 днiв протягом 6 мiсяцiв без необхiдностi отримання будь-якого дозволу вiд влади.

Пiсля нападу Росii на Украiну 24 лютого 2022 року громадяни Украiни автоматично отримали право шукати притулку як бiженцi в Болгарii i без дотримання цих умов, тобто навiть якщо вони не мають дiйсного паспорта для виiзду за кордон.

У зв’язку з цим Європейська комiсiя видала оперативнi вказiвки органам прикордонноi полiцii краiн-членiв ЄС щодо послаблення режиму в’iзду бiженцiв вiд вiйни в Украiнi.

Це означає, що вони можуть в’iхати в будь-яку краiну ЄС, включаючи Болгарiю, якщо вони мають один iз наступних типiв документiв:

 • бiометричний паспорт
 • паспорт старого формату без бiометричних даних
 • посвiдчення особи
 • посвiдчення водiя
 • свiдоцтво про народження – для дiтей до 14 рокiв

У зв’язку з надзвичайною ситуацiєю дозволено i в’iзд з Украiни бiженцiв, якi:

 • мають один iз зазначених документiв, термiн дii якого, однак, закiнчився;
 • не мають жодного iз зазначених документiв, але мають iншi офiцiйнi документи, що вказують на iхню особу – наприклад: посвiдчення, перепустки, дипломи, членськi картки, банкiвськi картки, трудовi книжки, документи на майно тощо;
 • не мають абсолютно жодних документiв – у виняткових випадках i пiсля перевiрки прикордонною полiцiєю за статтею 8 Шенгенського вiзового кодексу.

Також дозволено в’iзд в Болгарiю власним автомобiлем, незалежно вiд того, є мiжнародна страховка чи нi. Бiльше iнформацii про автострахування пiсля в’iзду в Болгарiю – див.: http://guaranteefund.org/bg/kontakti.

Також дозволено в’iзд в Болгарiю з домашнiми тваринами, незалежно вiд того, чи вони мають iдентифiкацiю за допомогою чiпа, що супроводжує паспорти або сертифiкати про щеплення. Вiдповiднi болгарськi органи запровадили спрощену процедуру для цих випадкiв. Бiльше iнформацii з цього питання – дивiться: https://www.bfsa.bg або пишiть на електронну адресу: ukraine@bfsa.bg

НЕВIДКЛАДНА ТА IНША МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Якщо вам потрiбна термiнова медична допомога, зателефонуйте за мiжнародним номером екстреноi допомоги 112

На цiй сторiнцi : https://ukraine.gov.bg/ua/get-medical-help/ ви знайдете лiкарнi та лiкарiв, якi надають безкоштовну медичну допомогу всiм, хто втiкає вiд вiйни в Украiнi.

РЕЄСТРАЦIЯ В БОЛГАРII

3 березня 2022 року ЄС запровадив директиву про тимчасовий захист бiженцiв з Украiни. Це означає, що бiженцi з Украiни автоматично отримують тимчасовий захист як бiженцi на територii держав-членiв ЄС на початковий перiод, який становить 1 рiк.

9 березня уряд Болгарii ухвалив закон про надання тимчасового захисту бiженцям з Украiни в Болгарii, який набуде чинностi з дня його опублiкування в «Державному вiснику» в один iз робочих днiв наступного тижня (15–18 березня 2022 року).

Найближчими тижнями в бiльшостi обласних мiст буде створено органiзацiю для реєстрацii додаткових мiсць, ймовiрно в полiцii, де бiженцi з Украiни зможуть зареєструватися та отримати болгарський документ, що пiдтверджує право на проживання в Болгарii термiном до 1 року як особи пiд тимчасовим захистом.

Цей документ називається «реєстрацiйна картка iноземця з тимчасовим захистом».

Обласними мiстами Болгарii є Блаґоевґрад, Бурґас, Варна, Велико Тирново, Вiдiн, Враца, Ґаброво, Добрiч, Кирджалi, Кюстендiл, Ловеч, Монтана, Пазарджiк, Плевен, Пернiк, Пловдiв, Разґрад, Русе, Сiлiстра, Слiвен, Смолян, Софiя, Стара Заґора, Тирґовiште, Хасково, Шумен, Ямбол i столиця Софiя.

АДРЕСНА РЕЄСТРАЦIЯ В ПОЛIЦII

За законом кожен iноземець, який в’iжджає в Болгарiю, повинен протягом 3 днiв зробити адресну реєстрацiю в обласному управлiннi полiцii за мiсцем свого проживання. Проте закон не встановлює жодних обмежень щодо адресноi реєстрацii, якi можна зробити пiсля закiнчення цих 3 днiв.

Якщо особа зупиняється в готелi, ii адресна реєстрацiя здiйснюється за посадою адмiнiстрацiєю готелю, i iй не потрiбно нiчого додатково робити.

Якщо особа проживає в приватному будинку – здається в оренду, або у друзiв/родичiв – власник житла повинен зробити адресну реєстрацiю. З цiєю метою власник квартири разом iз проживаючими в ньому особами повинен звернутися до полiцii та мати при собi документ про право власностi (нотарiальний акт). Якщо власник не може звернутися до полiцii, вiн може пiдписати та завiрити нотарiально декларацiю (бланк декларацii – завантажити тут). З цiєю декларацiєю та копiєю свiдоцтва про право власностi особи, якi проживають у його будинку, можуть самостiйно звернутися до полiцii та зареєструвати свою адресу.

Полiцiя видає iноземцю адресну картку. Адресна реєстрацiя може бути змiнена за цiєю ж процедурою необмежену кiлькiсть разiв при змiнi мiсця проживання. При змiнi адреси рекомендується принести до полiцii стару адресну картку.

ПРАВА БIЖЕНЦIВ З УКРАIНИ В БОЛГАРII

Пiсля реєстрацii в Болгарii та отримання реєстрацiйноi картки iноземця з тимчасовим захистом для бiженцiв з Украiни негайно та за законом виникають декiлька важливих прав, без необхiдностi отримання iнших реєстрацiй чи дозволiв. Цi права дiють на наданий iм термiн тимчасового захисту, який спочатку встановлено 1 рiк.

Згiдно iз законом, бiженцi з Украiни, якi перебувають пiд тимчасовим захистом, мають право:

 • залишитися перебувати в Болгарii на перiод тимчасового захисту;
 • на працю i роботу – без будь-якого дозволу;
 • на професiйне навчання, якщо необхiдно;
 • на вiдповiдне розмiщення чи засоби розмiщення, якщо необхiдно.
  Уряд оголосив, що з 7 березня 2022 року кожному украiнському бiженцевi, який проживає в приватних готелях, а також на базах вiдпочинку i базах мунiципалiтетiв та державних установ, надаватиме фiксовану грошову суму на добу.
 • на соцiальну допомогу;
 • на медичну допомогу при невiдкладних станах:
  Особи уразливоi ​​групи – дiти до 18 рокiв, дiти без супроводу, вагiтнi жiнки, батьки-одиначки з неповнолiтнiми дiтьми, лiтнi люди та люди з пошкодженнями, серйозними проблемами зi здоров’ям, психiчними розладами, жертви торгiвлi людьми або люди, якi зазнали катування, зґвалтування чи iнших тяжких форм насильства – мають право на повне медичне обслуговування як болгарськi громадяни.
 • на безкоштовне навчання для дiтей до 18 рокiв:
  Детальнiше про те, куди та як подати заяву на зарахування дитини до школи – дивiться: https://mon.bg/bg/news/4708
 • на безкоштовний дитячий садок для дiтей до 6 рокiв:
  Докладнiше про те, куди i як подати заяву на зарахування дитини в садок – дивiться: https://mon.bg/bg/news/4708
 • за бажанням вiльно повертатися до краiни походження.

Через 1 рiк термiн тимчасового захисту бiженцiв з Украiни може бути продовжений на шiсть мiсяцiв загалом до 3 рокiв.

Цей перiод може бути закiнчений ранiше, якщо вiйна закiнчиться i в Украiнi буде вiдновлено мир i ii незалежнiсть.

Однак, якщо цього не станеться пiсля закiнчення повного термiну тимчасового захисту, бiженцi з Украiни мають право подати до Болгарii iндивiдуальну заяву про надання притулку та мiжнародного захисту, яке розглядатиметься та вирiшуватиметься адмiнiстрацiєю Державного агентства у справах бiженцiв.

Детальнiше про процедуру подання, розгляду та вирiшення iндивiдуальних заяв про надання притулку та мiжнародного захисту дивiться тут: https://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg

У ЧОМУ РIЗНИЦЯ МIЖ ТИМЧАСОВИМ ЗАХИСТОМ ТА МIЖНАРОДНИМ ЗАХИСТОМ (СТАТУСОМ БIЖЕНЦЯ ТА ГУМАНIТАРНИМ СТАТУСОМ)?

Тимчасовий захист — це груповий захист. Надається на колективнiй основi – для всiх осiб, якi походять з певноi краiни, якщо вiдбувається масова втеча людей з цiєi краiни внаслiдок громадянськоi чи мiжнародноi вiйни.

Директива ЄС про тимчасовий захист (стаття 19) уповноважує кожну державу-члена передбачити у своєму нацiональному законодавствi те, чи, якщо бiженець вже перебуває пiд тимчасовим захистом, вiн чи вона також може подати заяву на iндивiдуальну оцiнку випадку, щоб отримати мiжнародний захист у формi iндивiдуального статусу бiженця або гуманiтарного статусу.

У Болгарii для осiб, якi перебувають пiд визнаним тимчасовим захистом, неможливо мати паралельну процедуру iндивiдуальноi оцiнки iхнього випадку щодо надання мiжнародного захисту (статус бiженця або гуманiтарний статус). Це правило введено в болгарський закон – стаття 68, параграф 1, пункт 2 Закону про притулок i бiженцiв.

З дати опублiкування в «Державному вiснику» рiшення Ради Мiнiстрiв Республiки Болгарiя про надання тимчасового захисту особам, перемiщеним внаслiдок вiйни в Украiнi, воно набирає чинностi та автоматично охоплює всiх украiнських бiженцiв, якi прибули або перебувають на територii Болгарii.

Щоб скористатися цим захистом, бiженцi з Украiни повиннi подати заяву на реєстрацiю болгарськими органами влади та отримати документ (реєстрацiйну картку), що пiдтверджує, що вони є особами з наданим тимчасовим захистом. За допомогою цього документа вони зможуть iдентифiкувати себе як особи, якi перебувають пiд тимчасовим захистом перед усiма державними органами, фiзичними та юридичними особами та реалiзувати своi права, визнанi законом.

З метою сприяння бiженцям з Украiни уряд створює органiзацiю реєстрацii та видачi документiв украiнським бiженцям, щоб це можна було здiйснювати не лише в територiальних вiддiленнях Державного агентства у справах бiженцiв, а й перед полiцейським органами за мiсцем проживання.

Очiкується, що протягом тижня з 15 по 20 березня 2022 року рiшення Ради Мiнiстрiв буде опублiковано в «Державному вiснику» та набере чинностi, а також з’ясується, в яких органах полiцii i в яких мiсцях можна буде зареєструватися та отримати документ (реєстрацiйну картку iноземця, яким надано тимчасовий захист).

Якщо бiженець з вiйни в Украiнi бажає подати iндивiдуальну заяву про надання мiжнародного захисту (у формi iндивiдуального статусу бiженця чи iндивiдуального гуманiтарного статусу), вiн або вона може це зробити, звернувшись до Державного агентства у справах бiженцiв. Однак ця заява не буде розглянута до закiнчення однорiчного перiоду вже наданого болгарським урядом тимчасового захисту, який закiнчується 24 лютого 2023 року. Європейська комiсiя оголосила, що цей термiн може бути продовжений загалом до 3 рокiв.

–––––––––––––––––-

За додатковою iнформацiєю слiдкуйте за публiкацiями в iнтернетi або звертайтесь до:

Програми правового захисту бiженцiв та мiгрантiв, Болгарський Гельсiнський комiтет за наступними телефонами:

понедiлок – п’ятниця, 09.00 – 17.00:

00359 2 980 20 49
00359 2 981 33 18

понедiлок – п’ятниця, 08.00 – 09.00 и 17.00 – 20.00:

00359 8888 19 745 (гаряча телефонна лiнiя)

субота i недiля, 10.00 – 12.00 и 13.00 – 16.00:

00359 8888 19 745  (гаряча телефонна лiнiя)


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

ВЪЕЗД В БОЛГАРИЮ

Еще с 2017 года Болгария как часть Европейского Союза имеет соглашение с Украиной о безвизовом режиме путешествий. Оно гарантирует возможность всем украинским гражданам въезжать на территорию нашей страны только с биометрическим паспортом и пребывать в течение 90 дней в рамках 6 месяцев без необходимости получать какое-либо разрешение от властей.

После нападения России на Украину 24.02.2022 года для украинских граждан автоматически возникло право запросить убежище в Болгарии в качестве беженцев и без выполнения этих условий, то есть даже если они не имеют действующего заграничного паспорта.

В связи с этим Европейская комиссия издала оперативные указания пограничным полицейским органам стран Евросоюза для облегчения режима въезда для беженцев от войны в Украине.

Это значит, что они имеют право въехать в любую страну Европейского Союза, включительно и в Болгарию, если имеют при себе один из следующих документов:

 • биометрический паспорт
 • паспорт старого образца без биометрических данных
 • ID-карта
 • водительское удостоверение
 • свидетельство о рождении – для детей до 14 лет

Из-за непредвиденной ситуации также допускается въезд беженцев из Украины, которые:

 • располагают одним из указанных документов, но с истекшим сроком действия;
 • не располагают ни одним из указанных документов, но имеют другие официальные документы, которые указывают на их самоличность, например: удостоверения, пропуски, дипломы, членские карты, банковские карты, трудовые книжки, документы собственности и другие;
 • не располагают абсолютно никакими документами – в порядке исключения и после проведения проверки пограничной полицией по порядку чл.8 Шенгенского визового кодекса.

Допускается въезд в Болгарию на личном автомобиле, независимо от наличия заключенной международной страховки. Более подробную информацию о автомобильном страховании после въезда в Болгарию смотрите по ссылке http://guaranteefund.org/bg/контакти.

Допускается въезд в Болгарию с домашними любимцами, независимо от наличия идентификации с чипом, сопровождающего паспорта или вакцинационных сертификатов. Соответствующие болгарские органы приняли упрощенную процедуру для таких случаев. Более подробную информацию по данному вопросу смотрите по ссылке https://www.bfsa.bg или узнавайте по электронному адресу ukraine@bfsa.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ В БОЛГАРИИ

На 3-ье марта 2022 г. для беженцев из Украины ЕС ввёл в действие директиву о временном убежище. Это означает, что украинские беженцы автоматически получают временное убежище на территории стран-участниц ЕС с первоначальным сроком в 1 год.

9 марта правительство Болгарии приняло постановление, которым постановило предоставить временную защиту беженцам из Украины в Болгарии, который вступит в силу со дня его публикации в „Государственном вестнике“ 10 марта 2022 года.

В ближайшие недели в большинстве областных городов в специальных пунктах, вероятно, при полиции, будут созданы регистрационные организации, где беженцы из Украины смогут зарегистрироваться и получить болгарский документ о пребывании в Болгарии на срок до 1 года в качестве лиц, находящихся под временной защитой.

Этот документ называется „регистрационная карточка иностранца с временной защитой“.

Областные города Болгарии – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Тырново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кырджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разгад, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Тырговище, Хасково, Шумен, Ямбол и столица София.

ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ В БОЛГАРИИ

После регистрации в Болгарии и получения регистрационной карты иностранца с временным убежищем незамедлительно и по закону появляются несколько важных прав, без необходимости снабжения другими регистрациями или разрешениями. Эти права действуют в сроке предоставленного временного убежища, который был первоначально определен на 1 год.

Согласно закону беженцы из Украины с временным убежищем имеют право:

 • на то, чтобы остаться пребывать в Болгарии на срок временного убежища
 • на труд и работу – без необходимости оформления никаких разрешений
 • на профессиональное обучение – при необходимости
 • на подходящее жилье или на средства для жилья при необходимости: Правительство объявило, что с 7 марта 2022 года будет помогать фиксированной денежной суммой любому украинскому беженцу, пребывающему как в частных отелях, так и в станциях отдыха и базах государственных ведомств.
 • На социальную помощь
 • На медицинскую помощь при неотложных состояниях: Люди из уязвимых групп – дети до 18 лет, дети без сопровождения, беременные женщины, родители-одиночки с несовершеннолетними детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, тяжелыми проблемами со здоровьем, психическими расстройствами, жертвы трафика или люди, перенесшие пытки, изнасилование или другие тяжелые формы насилия – имеют право на полное медицинское обслуживание, наравне с болгарскими гражданами.
 • На бесплатное образование для детей младше 18 лет: Подробную информацию смотрите по ссылке https://mon.bg/bg/news/4708
 • На бесплатный детский сад для детей до 6 лет: Подробную информацию смотрите по ссылке https://mon.bg/bg/news/4708
 • Свободно вернуться в страну своего происхождения, если пожелают.

По истечении 1 года срок временного убежища может продлеваться интервалами по 6 месяцев до общего срока пребывания 3 года.

Этот срок может быть прекращен раньше, если война закончится и в Украине восстановится мир и её независимость.

Однако, если этого не произойдет до истечения срока временного убежища, беженцы из Украины имеют право подать в Болгарии индивидуальное прошение о предоставлении убежища и международной защиты, которое будет рассмотрено и по нему будет взято решение администрацией Государственной Службы по делам Беженцев.

Больше о процедуре по подаче, рассмотрению и решению индивидуальных прошений об убежище смотрите по ссылке https://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg.