На днешното си заседание Висшият адвокатски съвет взе две важни решения по Закона за адвокатурата.

Първото е да бъде внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата в Народното събрание. Предложени са промени, касаещи неотложни въпроси по организацията на адвокатурата.

С оглед решение на Общото събрание на адвокатите от страната бе взето и решение за предприемане на действия по изработване проект на изцяло нов Закон за адвокатурата.

Създадена бе работна група, която да направи анализ на проблемите при упражняване на адвокатската професия, сравнителноправен анализ на необходимостта от въвеждане на нови институти и правила с оглед действащото европейско право.

Взето бе и решение да бъде сформиран консултативен съвет, съставен от представители на всички адвокатски колегии и представители на сдружения на адвокати, образувани по силата на закон, които да участват в обсъжданията.