Уважаеми колеги,

Центърът за продължаващо обучение при ЮФ на СУ, с препоръка от Висшия съдебен съвет и в партньорство с ЦОА „Кр. Цончев”, осъществява проект по Програма „Правосъдие” на ЕС за изучаване на Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС).

Проектът, предназначен за магистрати и адвокати от България, Гърция и Румъния, включва:

  • поредица от семинари за прилагането на Хартата,
  • сайт с пълна и практически полезна информация (вкл. научни изследвания) за прилагането на Хартата (и по-общо на Правото на ЕС) и
  • множество обучителни и практически приложни материали.

 

На 21 и 22 септември в Тържествената зала на Окръжния съд на Русе ще се проведе

 

Вторият международен семинар

„Практически проблеми на прилагането на

Хартата на основните права на ЕС”

 

Позволяваме си енергично да Ви поканим за участие

поради изключителната практическа важност на проблематиката за прилагането на ХОПЕС по неподозирано широк кръг дела (всъщност това са проблемите на определяне кога едно дело „има връзка с правото на ЕС” и на прилагането на нормите на Хартата, които нямат директен ефект и поради това имат функционално ограничен примат).

Изложенията на семинара ще бъдат с пряка и пълна практическа насоченост и ще се основават изцяло на изобилна практика на Съда на ЕС.

 

Ще участват и съдии и адвокати от Румъния. Осигурен е пълен симултанен превод.

Програмата на семинара е приложена.

 

Участието е напълно безплатно. За настаняване за нощувка на юристи от други градове екипът на проекта може да окаже съдействие без поемане на разходите.

 

Като изразяваме убедена вяра, че ще оцените изключителната полезност на начинанието,

молим тези от Вас, които искат да участват, да изпратят до края на деня на 19 септември имейл на адрес eurolaw@abv.bg. В отговор всеки ще получи допълнителна информация, пълната програма и учебни материали.

Потвърждаваме, че е възможно включването на колеги и без изрична заявка, каквато е желателно да получим само за да можем да предвидим броя участници за общия обяд и кафе-паузите.

 

Оставаме на Ваше разположение за съдействие и Ви полежаваме хубави дни!

 

Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, съдия в КС, Ръководител на проекта

и Център за продължаващо обучение при ЮФ на СУ