На 14.10.2021 г. се проведе откриващият семинар на курса „Международно сътрудничество по наказателни дела“, който Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ провежда в сътрудничество с програма HELP на Съвета на Европа.

Участващите над 40 адвокати бяха приветствани от ръководителя на програма HELP на Съвета на Европа г-жа Ева Пастрана, от председателя на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“ г-н Йордан Йорданов, от представителя на HELP за България г-н Томислав Тошков и от координатора на проекта „Радикализация и международно сътрудничество по наказателноправни въпроси“ г-жа Ева Масса.

Обучителят по курса е адвокат Диляна Гитева.

„Само в рамките на настоящата календарна година това е четвъртият ни съвместен курс, който е плод на прекрасното и ползотворно сътрудничество между нашите организации“ – подчерта адвокат Йорданов.

Ева Пастрана отбеляза активната роля на Центъра за обучение на адвокати и благодари за съвместното сътрудничество.

Томислав Тошков представи правната рамка на международното сътрудничество по наказателни дела, като очерта и свъременните предизвикателства, свръзани с международната престъпност в условията на пандемията от Ковид-19. Акцент беше поставен върху практиката на ЕСПЧ и СЕС, инструментите от съюзния правен ред и международните стандарти в областта на наказателното право.

Адвокат Диляна Гитева запозна подробно участниците със структурата и съдържанието на курса, както и с предстоящите задачи, които следва да изпълнят, за да получат сертификат от Съвета на Европа.