Във връзка с предложение от адв. Валентина Бакалова, свързано с динамичната епидемиологична ситуация в страната поради разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекция), както и съобразявайки се със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места, се отменя лекцията, насрочена за 19.03.2020 г., на тема: „Значение на техническите изисквания при сделки с реални части от урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Въвеждане в експлоатация и новите моменти в данъчното облагане на новопостроени сгради“, която трябваше да се излъчи онлайн на сайта на ЦОА.