На 29.10.2019 г. Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” бе домакин на официалното представяне на новата книга на адв. Валентина Бакалова “Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“. Изданието е на ИК “Труд и право” и беше представено от неговия автор и от адв. Валя Гигова – член на ВАдвС.
Книгата изследва промените в Закона за устройство на територията, приети в периода 2015-2019 г. Разгледани са актуални въпроси, свързани с административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на ЗУТ и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.
Валентина Бакалова е практикуващ адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, с над 25 години професионален опит в областта на административното право, вещноправния и устройствен режим на недвижимите имоти, статута на обектите, публична и частна собственост на държавата и общините, процедурите по изработване, одобряване и изменение на устройствените планове. Води специализирани обучения по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.