УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Проведеният на 7 и 8 декември 2019 година в Спа –хотел „Марково“ семинар на Софийската адвокатска колегия, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“, е повод да се обърнем към вас с това писмо с цел да препотвърдим принципите, при които се провеждат обученията в гр. София и в страната, финансирани от бюджета на ЦОА „Кръстю Цончев“.

За участие в семинара в Спа–хотел „Марково“ от страна на Софийската адвокатска колегия бяха поканени адвокати от Пловдивската и Пазарджишката адвокатски колегии. На участниците от гр. Пловдив, които не са имали намерение да нощуват в хотела, е била обявена цена за участие от 90 лева, аргументирана с това, че не са членове на Софийската адвокатска колегия. Към тази цена са поискани 39 лева за три кафе-паузи и 27 лева за обяд.  За тези финансови условия  не са отправяни официални писма от страна на Софийския адвокатски съвет. Единственият адвокат от гр. Пловдив, който е заплатил поисканата такса, не е получил документ за извършеното плащане по данни от деловодството на Пловдивската адвокатска колегия.

Във връзка с тази неприемлива  практика, Управителният съвет на ЦОА „Кръстю Цончев“ намира за необходимо отново да подчертае условията, при които се организират съвместните семинари между ЦОА „Кръстю Цончев“  и отделните адвокатски колегии, а те са :

  1. ЦОА „Кръстю Цончев“ поема разходите за лекторските възнаграждения   и пътните  на лекторите.
  2. Колегията-домакин на съответното обучение поема разходите по хотелското настаняване и храната на лекторите.
  3. Колегията-домакин заплаща разходите за наем на зала, мултимедия и необходимата за съответното обучение техника.
  4. На всички обучения, организирани съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“, имат право да присъстват всички адвокати от страната. Присъствието само в залата за обучение през всички дни на мероприятието, не може да бъде обвързано със заплащането на никакви такси от страна на адвокатите, които не са членове на колегията-домакин.
  5. За хотелско настаняване, кафе паузи, обеди и вечери,  екскурзии и всички други съпътстващи квалификационната дейност мероприятия,  които не са финансирани или частично финансирани от ЦОА „Кръстю Цончев“ или колегията-домакин,  адвокатите от други адвокатски колегии заплащат идентични цени с тези, заплащани от адвокатите от колегията-домакин.
  6. Всички финансови условия за участие в съответното обучение трябва да бъдат ясно и конкретно писмено формулирани в обявата за събитието, а при отправена покана за участие до други колегии, да бъдат посочени  нарочна писмена покана до съответните адвокатските съвети .
  7. За отчитане на проведеното обучение колегиите домакини оформят следните документи: двустранен протокол, анкетни карти по утвърден от УС на ЦОА образец и присъствен лист с подписите на участвалите в обучението адвокати. За фото-галерията на ЦОА адмирираме изпращането на снимки и видео-записи от проведените обучения.

Управителният съвет на ЦОА „Кръстю Цончев“ намира за недопустимо контактите с колегиите или ЦОА „Кръстю Цончев“ при организирането на квалификационни и други мероприятия  да се осъществяват чрез физически и юридически лица, които са туроператори, мениджъри на събития или други посредници, при положение, че те не са адвокати, нито имат представителни права от името на съответната колегия.

Призоваваме домакините на съвместни мероприятия с ЦОА „Кръстю Цончев“ към по-голяма толерантност и чувство за принадлежност към единната професионална общност на българските адвокати. Всички имаме еднакви задължения за повишаване на квалификацията си и право да ги осъществим при еднакви и равни условия, когато за това са  ангажирани финансовите ресурси на Висшия адвокатски съвет чрез бюджета на ЦОА „Кръстю Цончев“.

 

Председател на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“

адв. Йордан Йорданов