Уважаеми госпожи и господа,

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират специализиран семинар на тема „Оценка на въздействието върху околната среда. Съдебна практика по Закона за опазване на околната среда“.

Семинарът ще се проведе на 18 май 2019 г. във ВУЗФ, зала 501, адрес: гр. София кв. “Овча купел”, ул. „Гусла“ №1.

Лектор: Николай Гунчев, съдия от Върховния административен съд

По време на семинара ще бъде обсъдена актуална съдебната практика по Закона опазване на околната среда, отнасяща се до:

– извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

– извършване оценка за съвместимост с условията за опазване на защитените зони

– съдебни решения, постановени по обжалвани актове на Министерството на околната среда и водите

– издадени решения по ОВОС

– доклади за безопасност, разрешителни, становища и други административни актове, свързани с прилагането на закона.

– изискванията на Регламент 305/2011/на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към строежите и строителните продукти, които се отнасят до опазване на околната среда.

Семинарът е насочен към архитекти, проектанти, строители, хидролози, еколози, юристи, специалисти във водния сектор и в областта на изграждане на пътища, лица, занимаващи се с екологични оценки, лица осъществяващи строителен надзор, консултанти, преподаватели и всички, които имат интерес към разглежданата проблематика.

Такса за участие: 136 лв.

Повече информация за семинара, покана, условия за записване, както и график на предстоящите обучения, можете да откриете на https://vuzflab.eu/seminars/ или в прикачените файлове.

Регистрация до 17 май на адрес: https://vuzflab.eu/registration/seminar-18-may-2019-g/

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803; 0884 591 822; е-mail: info@vuzflab.eu

С най-добри пожелания,

Владислав Славов

Председател на СЮБ