Уважаеми колеги,

Днес отбелязваме Световния ден на правата на човека. Подписаната на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи, приети от ООН след края на Втората световна война и е първото значително постижение на организацията в тази област. Документът, състоящ се от три части, посочва принципите, които и до днес имат огромно значение за конституционните механизми на държавите по света – принципите на човешкото достойнство, на равенството, на свободата и братството. Основната част на Всеобщата декларация конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството), съдържа индивидуалните граждански и политически права, отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването, разписани са и основните социални, икономически и културни права.
В България за първи път правата на човека се признават с Търновската конституция от 1879 г., в която са закрепени основните принципи на свобода, равенство, самоуправление и сигурност. Въведни са правото на сдружаване, на образование, на гласуване. Приетата през 1991 г. демократична Конституция на Република България е естествен продължител на традициите, заложени в Търновската конституция, като в нея се залагат най-важните европейски стандарти в областта на защитата на правата на човека.
Честит празник!
УС на ЦОА „Кръстю Цончев“