Уважаеми колеги,

На 10 декември 1948 г. Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за човешките права – от тогова насам този ден се чества по света като Международен ден на човешките права. Тази година отбелязваме и 30 години от ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от Република България.

Подписаната на днешния ден Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на Организацията на обединените нации след края на Втората световна война. Основната част на Декларацията конституира правото на живот и отхвърлянето на робството; съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.

Поемайки инициативата от Всеобщата декларация, Съветът на Европа създава през 1950 г. Конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Тя гарантира правото на живот, свобода и сигурност, както и справедлив процес, гласуване и кандидатстване на избори, свободата на мисълта и религията, свободно изразяване. С Конвенцията се забраняват изтезанията и смъртното наказание, както и нечовешкото или унизително отнасяне към хората.

В приетата през 1991 г. Конституция на България се залагат най-важните европейски стандарти в защита на правата на гражданите. България е ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с човешките права и свободи.