ПОКАНА

   Уважаеми колеги,

На 08.11.2019 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от група народни представители. Предлагат се изменения в осем параграфа, като основните са: в  чл. 36 от Закона за адвокатурата, касаещ  определянето на адвокатските възнаграждения;  в  чл. 106  относно провеждането на избори за органи на адвокатските колегии; в чл. 132 относно дисциплинарните нарушения  и др.

Видно от мотивите към законопроекта, измененията в чл. 36 от ЗА са продиктувани  от Решението на Съда на Европейския съюз  от 23.11.2017 г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16 г., в което се третират въпроси, свързани с наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Като считаме, че предлаганите изменения пряко засягат дейността на адвокатите, Ви каним да обсъдим законопроекта на 14.12.2019 г. (събота) от 09:30 ч. в зала № 3 на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (гр. София, ул.“Цар Калоян“ № 8 ет.4).

Управителен съвет на ЦОА „Кръстю Цончев”