За нас


Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.

Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

Решението на СГС за вписване на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и вписване на новия УС може да откриете тук.

Учредителния акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ може да откриете тук.

Правилника за организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ може да откриете тук.

 

Кой е Кръстю Цончев?

Изтъкнатият български правник, учен, адвокат и законотворец Кръстю Цончев е роден през 1910 г. в гр. София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1933 г. Частен хоноруван доцент в Катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научната му кариера e била прекъсната по политически съображения. Бил е заместник-председател на Сдружението по сравнително право при Съюза на юристите в България.

Кръстю Цончев е бил дългогодишен адвокат и изключително даровит юридически писател. От първите му значителни трудове е монографията „Отговорност на трето лице за нарушение на чуждо облигационно право“ (1940 г.), след което следва студията „Принос към деликтната отговорност за чужди действия“ (1945-1946 г.). По-късно се появяват и „Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството“ (1971 г.), „Подобренията“ (1972 г.), „Симулацията в гражданското право“ (1974 г.), „Съдебна делба“ (1985 г.) и „Договор за дарение“ (1988 г.).

 

МИСИЯ

Да съдейства за утвърждаване на независима и професионална адвокатура. Да изгражда и развива европейското самочувствие у практикуващите адвокати, чрез обучение и квалификация.

 

ЦЕЛ

Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите;

Обучение на младши, новоприети и кандидати за адвокати;

Подготовка на адвокатите за прилагане правото на Европейския съюз;

Запознаване с международното право и правото на други държави;

Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни организации;

Развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните и сходни науки

 

СРЕДСТВА

Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;

Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература;

Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Управителен съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“:
доц. д-р Боряна Мусева, адв.
адв. Валя Гигова
адв. Ралица Негенцова
доц. д-р Траян Конов, адв.
адв. Явор Нотев

Председател на УС:

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

Представителство:

Фондацията се представлява от председателя на Управителния съвет доц. д-р Боряна Мусева, адв.

Главен секретар

Томислав Тошков

Научен секретар

адв. Валя Гигова

Членове:

доц. д-р Боряна Мусева, адв.
адв. Валя Гигова
адв. Ралица Негенцова
доц. д-р Траян Конов, адв.
адв. Явор Нотев

Банкова сметка на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Уникредит-Булбанк АД, клон „Калоян“
IBAN: BG44UNCR76301077718918
BIC код: UNCRBGSF