Зарежда Събития

« All Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс по облигационно право – I модул

22.ноември.2019 @ 2:00 pm - 6:00 pm EET

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО ЗА АДВОКАТИ

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Облигационно право – обща част

Специализираното обучение с практическа насоченост за адвокати по облигационно право (обща част), което Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира, ще се проведе в рамките на 2 семестъра – осем 8 модула, всеки от които с продължителност ден и половина (петък – от 14 до 18 ч и събота – от 9 до 17 часа), в периода от 25 октомври 2019 г. до 16 май 2020 г.

Обучението има за цел да запознае адвокатите с новите виждания в доктрината по класически и нови правни институти на облигационното право – от една страна, но най-вече – с промяната в тълкуването и прилагането на закона, които новата съдебна практика налага. Курсът е с изцяло практическа насоченост и цели да даде възможност на колегите да коментират различни разрешения в съдебната практика и трудностите, на които те се натъкват във връзка с нея. Формата на семинара далеч не се изчерпва с изложението на лекторите, а предполага преди  всичко активност от страна на аудиторията. С оглед на тази задача – коментиране на казуси от практиката, е построена и структурата на основните презентации и отделеното време за дискусии по всяка лекция.

Лектори на курса:

Василка Илиева – съдия във ВКС, ГК; Борислав Белазелков – съдия във ВКС, ГК; Тотка Калчева – съдия във ВКС, Председател на Първо т.о., ТК; Михаил Малчев – съдия в АССГ, д-р по право, преподавател по гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“; Диана Митева – съдия в окръжен съд – Варна, ТК, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“; Иван Русчев –д-р на юридическите науки, професор по облигационно право в ЮФ на СУ “Св. Кл. Охридски“, адвокат; Траян Конов –д-р по право, доцент по облигационно право в ЮФ на СУ “Св. Кл. Охридски“, адвокат; Любомир Денев– адвокат и др.

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО

Есенен семестър – Първите четири модула по ден и половина – петък след обяд – от 14:00 ч. до 18:00 ч. (4 часа) и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч. (8 часа) от м. октомври до м. декември 2019 г.

Пролетен семестър – Вторите четири модула също са по ден и половина – петък след обяд – от 14:00 ч. до 18:00 ч. (4 часа) и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч. (8 часа) от м. март до м. май 2020 г.

ПЪРВИ МОДУЛ 

Лекция № 1

 1. Въведение и основни положения в облигационното право. Облигационното правоотношение – съдържание и страни. Обект и предмет на облигацията.Абсолютните и на относителни права – спорни хипотези и ред за защита.

1.1.Вземане, относителност на вземането.Претенция, притезание, право на иск. Упражняване на потестативни облигационни права(намаляване на неустойка, изменение на договора при стопанска непоносимост, изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот и др.). Разграничение между конститутивни искове и спорна съдебна администрация. Правни очаквания, неизискуеми и естествени права (погасени по давност вземания)в облигационното  право – разбирането на съдебната практика.

 1. 2. Конкуренция на притезания и въпроси на съединяването на исковете в гражданския процес. Субсидиарност на претенцията. Кумулативно, алтернативно и евентуално съединяване на искове – различните разрешения в съдебната практика.

1.3. Действие на облигацията между страните и спрямо трети лица. Действие на договора в чужда правна сфера и рефлексно действие – практически аспекти. Преки искове (чл. 234, ал.3 ЗЗД, чл. 432 КЗх и др.). Отговорност за нарушаване на чуждо относително право (чл. 21, ал. 2 ЗЗД)

 

Лекция № 2.       

 1. Облигационното отношение – особености на някои юридически факти, на субектите и обектите на облигационното правоотношение.
 2. 1. Съдържанието на облигационното отношение, породено от смесени фактически състави с административноправен елемент. Облигационни отношения, породени от договор за обществена поръчка, за концесия, от административни договори по см. на чл. 20 АПК.
 3. 2.Юридически факти пораждащи, променящи, прекратяващи облигационното правоотношение – договорни и извъндоговорни източници на облигационното правоотношение.
 4. 3.Процесуални проблеми при сключване на договора от неправосубектни образувания – искове от и срещу гражданско дружество, етажна собственост, държавни учреждения, които нямат качеството на правен субект.

Лекция № 3

 1. Становищата на практиката по някои видове облигационни задължения

3.1. Задължения за неизвършване на конкурентна дейност и чл. 8 КТ. Особености на задълженията за бездействие. Режим на несъвършени задължения (по чл. 194 ЗЗД, чл. 362 – 364 КЗх. и др.)

 1. 3. 2. Специфики на задължението за прехвърляне на вещно право. Действие на срока и условието за настъпване на вещнотранслативния ефект. Значението на вписването при договори, с които се учредяват, прехвърлят вещни права върху недвижими имоти.

3.3.Клаузи за непрехвърлимост (pactum reservati domini).Режим на прехвърляне на бъдещи вещи и правна невъзможност на предмета (Тълкувателно решение № 3 от 28.06.2016 г. по тълк. д. № 3/2014 г., ОСГК на ВКС)

Лекция № 4

4.Парични и лихвени задължения в съдебната практика.

4.1.По въпроса за допустимостта на отрицателен установителен иск за погасени по давност парични вземания

4.2. Въпроси на доказване на изпълнението на парично задължение в исковия процес. Симулация на уговорената цена при договори с вещнопрехвърлителен ефект

 1. 3.Лихви (Тълкувателно решение № 4/2013 г. по т.д. № 4/2013 г. на ВКС, ОСГТК; Тълкувателно решение № 4 от 29.04.2015 г. по тълк. д. № 4/2014 г. на ОСГТК на ВКС; Тълкувателно решение № 3/2017 г. ОСГТК)

4.4.Относно размера на законната възнаградителна лихва между търговци. Възнаградителна лихва при предсрочна изискуемост на кредита(коментар на Тълкувателно Решение 3/2017 от 27 март 2019 г. на ВКС, ОСГТК)

4.5.Относно валидността на уговорката за договорна възнаградителна лихва и приложимостта на частичната недействителност (чл. 26, ал. 4 ЗЗД). Искане за връщане на платена възнаградителна лихва при недействителност на главния дълг.

Приложима практика на ВКС и ВС.

ВТОРИ МОДУЛ 

Лекция № 5

 1. Сключване на договора. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице.

5.1. Сключване на договора – проблеми в практиката. Сключване на договори по електронен път.Преддоговорни отношение и отговорност за недобросъвестно водене на преговори. Особености на преддоговорния процес при договори за обществена поръчка.

 1. 2. Предварителен договор – значението му във вещното и в облигационното право. Особености на производството по обявяване на предварителния договор за окончателен (чл. 362 – 364), проблеми в съдебната практика.

5.3.Договаряне в полза на трето лице и граници на договорната свобода. Прехвърляне на вещни права чрез договор в полза на трето лице – проблеми в доктринатаи практиката.

Приложима практика на ВКС и ВС.

Лекция № 6

 1. Изпълнение на договорни задължения

6.1. Реално изпълнение и заместващи го способи –  даване вместо изпълнение, възлагане изпълнението върху кредитора

 1. 2. Субекти на изпълнението и практически проблемипри изпълнение в полза на мним кредитор.

6.3.Изискуемост и изпълняемост на облигационните задължения

6.4.Възражението за неизпълнен договор и право на задържане – материалноправни и процесуалноправни аспекти.

6.5. Изпълнение от трето лице с встъпване в правата на удовлетворения кредитор.Предпоставки и действие на законовата суброгация. Договорна суброгация. Суброгация в застрахователното право. Особености на суброгацията при изпълнение върху ипотекирано или заложено имущество.

Приложима практика на ВКС и ВС.

ТРЕТИ МОДУЛ

Лекция № 7

 1. Неизпълнение- понятие и форми. Причини и последици на неизпълнението. Средства за защита на кредитора при неизпълнение. Невъзможност за изпълнение и нейните последици- общ преглед.

7.1. Невъзможност, за която длъжникът не отговаря. Случайно събитие и непреодолима сила в практиката на ВКС.

7.2.Последици на невиновната невъзможност и проблемът за риска при дистанционите продажби.

7.3.Изменение на икономическата основа на договора – стопанска непоносимост(чл. 307 ТЗ). Проблеми в практиката и теорията.

Лекция № 8

8.Причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря и техните последицив практиката на ВКС

8.1.Вина, дължима грижа и отговорност на длъжника без вина. Отговорност за действията на привлечени лица. Клаузи за ограничаване на отговорността.

8.2.Забава на длъжника и  забава на кредитора.

8.3.Разваляне на двустранните договори поради неизпълнение. Комисорни клаузи и тяхното действие при договори за прехвърляне и учредяване на вещни права.Неустойка при развален договор.

8.4. Разваляне и други способи за прекратяване на облигацията. Действие на развалянето. Ефект спрямо трети лица. Проблемът за оповестително-защитното действие на вписването по чл. 88 ЗЗД в практиката на ВКС.

Лекция № 9

9.Гражданска отговорност за вреди – фактически състав и видове вреди.

 1. 1.Понятие за гражданска отговорност. Вредите като елемент от фактическия състав на гражданската отговорност и като предпоставка за определяне границите на гражданската отговорност. Каузалност на вредите и проблемът с обезщетяването на косвени вреди.
 2. 2.Имуществени и неимуществени вреди. Проблемът за активната легитимация при претендиране на обезщетение за неимуществени вреди в практиката на ВКС и ВС (по-старата практика и Тълкувателно решение 1/2016 от 21 юни 2018 г. на ВКС, ОСНГТК).Неимуществени вреди от увреждане на вещ или на трето лице.Приложимост на чл. 51, ал. 2 ЗЗД при липса на довод за съпричиняване.
 3. 3. Претърпяна загуба и пропусната полза. Доказване на пропуснатите ползи като видове вреди–(Тълкувателно решение № 3/2012 г. на ВКС, ОСГТК; Тълкувателно решение № 4 от 29.01.2013 г. по тълк. д. № 4 / 2012 г. на ВКС, ОСГТК).

Лекция № 10

10.Гражданска отговорност – поправяне на вредите.

10.1. Натурално или парично обезщетяване. Определяне на размера на обезщетението и моментът, към който то се изчислява –противоречия в практиката на ВКС.  Особености при поправяне на вредите от неизпълнение на парични задължения.

10.2. Обезщетение при съпричиняване (компенсация на вини).

 1. 3. Неустойка – понятие, функции, видове. Проблемът за намаляване на неустойката от съда – проблеми на съдебната практика. Нищожност на клаузите за неустойка (Тълкувателно решение № 1 от 2010 на ВКС, ТК).
 2. 4.Задатък и отметнина –разрешения на някои спорни материалноправни и процесуалноправни въпроси. Приложима практика на ВКС и ВС.

ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ 

Лекция № 11

 1. Погасяване на облигацията
 2. 1.Прихващане на насрещни дългове – предпоставки, действие, условно прихващане. Съдебна и извънсъдебна компенсация. Съдебното прихващане и правилото на чл. 298, ал. 4 ГПК.Възражение за прихващане и насрещен иск.
 3. 2.Подновяване, намерение за новиране. Действие на новационното съглашение върху обезпеченията и върху арбитражната клауза. Новация и признание на естествен дълг. Новация и изменение на несъществените елементи на договора. Делегация и новация в съдебната практика.
 4. 3.Опрощаване на дълг и опрощаване на солидарността. Презумпции за погасяване на дълга по чл. 109 ЗЗД и доказателствени трудности в случаите на чл. 164 и чл. 165 ГПК. Сливане -предпоставки, действие, сливане без погасителен ефект. Особености на сливането при солидарните и при неделимите задължения.

Приложима практика на ВКС и ВС

Лекция № 12        

 1. Промяна на страните по облигацията. Прехвърляне на вземания и поемане на дълг
 2. 1.Прехвърлимост на вземанията и действие на клаузите за непрехвърлимост.Проблеми в практиката при прехвърлянето на вземане вместо изпълнение и правилото на чл. 510 ГПК. Значение на отбелязването на цесиятаза ипотечното право (чл. 171 ЗЗД). Цесия и арбитражна клауза. Приложимост на цесията при някои ценни книги. Цесия и джиро. Противопоставимост на възражения, почерпени от отношението между длъжника и цедента. Отговорност на цедента към цесионера. Значение и действие на прекратяването на договора за цесия.
 3. 2.Смяна на длъжника и частното дългово правоприемство. Практически проблеми на договорното прехвърляне на дълг.
 4. 3. Встъпване в дълг – правна същност и последици. Проблеми на встъпването в солидарен дълг. Действие на встъпването в дълг върху обезпеченията, дадени от трети лица. Поръчителство и встъпване в дълг – разграничения според съдебната практика. Възражения на встъпилото в дълг лице срещу кредитора.

12.4. Заместване в дълг и действието му по отношение на обезпеченията, дадени от стария длъжник и от трети лица.

Приложима практика на ВКС и ВС

ПЕТИ МОДУЛ

Лекция № 13

 1. Множество кредитори и длъжници
 2. 1.Общи положения относно солидарността в гражданското и в търговското право. Предмет на солидарните задължения. Въпроси на активната солидарност в практиката наВКС. Действие на активната солидарност.
 3. 2.Пасивна солидарност – източници. Особености на пасивната солидарност при търговските сделки.
 4. 3.Действие на пасивната солидарност. Предявяване на искове срещу солидарни длъжници.
 5. 4.Неистинска солидарност и прекия иск на увредения срещу застрахователя на деликвента ( чл. 432 КЗ) – проблеми в практиката.
 6. 5.Неделими задължения. Неделимост, произтичаща от естеството на престацията и значение на договорно уговорената неделимост. Действие и последици на неделимите задължения. Особености на неделимостта на задължението за издръжка и гледане в практиката на ВКС и ВАС.

Приложима практика на ВКС и ВАС

Лекция № 14

 1. Обезпечаване на вземанията. Несеквестируемост. Косвен иск
 2. 1.Общо обезпечение на кредиторите и несеквестируемостта по чл. 444-446 ГПК. Въпроси на привилегиите в изпълнителния процес.

14.2.Упражняване на правата на длъжника от неговите кредитори. Увреждащо кредитора бездействие. Съотношение между чл. 134 ЗЗД и чл. 401 ГПК. Иск по чл. 134 ЗЗД и влязло в сила решение по чл. 439 ГПК.

14.3.Активно легитимирани по косвения иск лица. Възражението за достатъчност на имуществото на длъжника и тежестта на доказване според съдебната практика.

14.4. Процесуални проблеми в производството по чл. 134 ЗЗД и процесуалната суброгация. Сила на присъдено нещо по уважен иск с правно основание чл. 134 ЗЗД. Позоваване на придобивна давност по реда на чл. 134 ЗЗД.

Лекция № 15.

 1. Отменителни искове – способи за обезпечаване на кредитора.

15.1.Павлов иск (чл. 135 ЗЗД) и други отменителни искове (чл. 216 ДОПК, 56ЗН,  76 ЗН, 59 ЗБН, 64  ЗОПДНПИ). Относителна недействителност и непротивопоставимост.

 1. 2. Предпоставки за възникване на правото по чл. 135 ЗЗД.Качеството кредитор при предсрочна изискуемост на вземането, при законова суброгация и при цесия. Интересът от провеждане на иска по чл. 135 ЗЗД като предпоставка за неговото упражняване и допустимост-процесуалноправни въпроси.Възражения на ответника срещу качеството кредитор.

15.3.Длъжници са по смисъла на чл. 135 ЗЗД (авалист, поръчител)Коментар на тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГТК. Отменими действия. Знанието за увреждане и намерението за увреждане(чл. 135, ал.1 и ал.3 ЗЗД)

15.4.Упражняване на правото по чл. 135 – Процесуалноправни и материалноправни въпроси. Павлов иск срещу последващи приобретатели. Решението по чл. 135 ЗЗД и привилегията по чл. 136, т. 1 ЗЗД. За качеството взискател на кредитора по отменителния иск. Приложима практика на ВКС и ВС.

ШЕСТИ МОДУЛ 

 Лекция № 16

 1. Лични обезпечения – поръчителство, авал, банкова гаранция

16.1.Поръчителство- проблеми на сключването. Приложимост на чл. 301 ТЗ. Отговорност на поръчителя,предсрочна изискуемост на вземането. Коментар на Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013 г., на ВКС,ОСГТК. Поръчителство Павлов иск, арбитражна клауза.

 1. 2. Проблеми в съдебната практика във връзка с уведомяването (чл. 143 ЗЗД). Срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД и възникване на регресното вземане при анюитетни вноски. Обем на суброгацията при поръчителството. Потребителска защита на поръчителя.
 2. 3.Банкова гаранция. Авал.delcredere.

Лекция № 17

 1. Реални обезпечения – залог по ЗЗД, търговски залог – проблеми в практиката

17.1.Залог. Видове залози. Залог върху вещи.

17.2.Залог върху вземания. Залог върху ценни книги.

17.3. Заложното джиро и реализацията му в изпълнителния процес

 

СЕДМИ МОДУЛ

Лекция № 18

 1. Ипотека. Нови видове обезпечения в облигационното право.
 2. 1. Учредяване на ипотека. Съдържание на ипотечното право.
 3. 2. Особености на ипотеката при СИО, според съдебната практика, при промени в имота (делба, образуване на ново УПИ, разделяне на съществуващото УПИ и т.н)Разпростиране на ипотеката върху новопостроеното. Ипотека, чл. 417, т. 3 ГПК и иск за несъществуване на обезпеченото вземане, предявен от трето лице – ипотекарен длъжник
 4. 3. Изменения в обезпечения дълг. Вписвания, отбелязвания и заличаване на ипотеката Отбелязването по чл. 171 ЗЗД за действието на ипотеката. Правата на суброгиралия се ипотекарен длъжник.

18.4. Законови ипотеки. Практически проблеми при подновяване и заличаване на ипотека (Тълкувателно дело № 3/2018 г. ОСГТК)

ОСМИ МОДУЛ

Лекция № 19

 1. Проблеми на недействителността на правните сделки в съдебната практика: нищожност, унищожаемост, частична и висяща недействителност.
 2. 1. Въпросът за конкуренцията на основанията за нищожност според практиката на ВКС. Сделки с невъзможен предмет (Тълкувателно решение № 3/2014 от 28.юни 2016 на ВКС, ОСГК)

19.2. Съдебната практика по унищожаемостта на сделки по чл. 31 и по чл. 33 ЗЗД, по допустимостта да са налице едновременно основания за нищожност и за унищожаемост.

19.2. Съдебната практика по сделки във висяща недействителност

Лекция № 20

 1. Погасителна давност за вземания от облигационни сделки

20.1. Давностни,преклузивни, рекламационни срокове, задължения със срок.Приложимост на общата и специална погасителна давност в конкретни частноправни хипотези (регресните и суброгационни искове в застрахователното право; вземанията за подобрения;  лизинговите вноски по финансов лизинг; при вземанията по договор за банков кредит и др.). Спорни в практиката хипотези за началото на погасителната давност

20.2.Проблеми на давността при гаранционната отговорност в строителството

20.3.Въпроси на спирането и прекъсването на погасителната давност в съдебната практикаПогасителна давност и частичен иск (Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2011 г., ОСГТК и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК)

20.4.Отказ от давност и признание на вземането – проблеми в исковия и изпълнителния процес. Възражение за погасителна давност, основано на каузалното правоотношение при иск по чл. 422 ГПК и заповед за незабавно изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК. Погасителна давност в производството по несъстоятелност.

Детайли

Дата:
22.ноември.2019
Час:
2:00 pm - 6:00 pm

Място

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“
ул. Цар Калоян № 8, ет.4
София, България
+ Google Map
Телефон:
980/1092
Уебсайт:
http://advotraining.bg