Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Онлайн семинар в Zoom на тема: „Право на строеж“ и „разрешение за строеж“. Преглед на административното регулиране на учредяването и реализирането на правото на строеж. Погасяване на правото на строеж и „загуба на правно действие на разрешението за строеж“ – последици. „Право на строеж“ и строителство върху поземлени имоти – публична собственост на държавата и общините“

20 януари @ 2:00 pm - 5:00 pm EET

Анотация на обучението:

Семинарът е посветен на административното регулиране на учредяването и реализирането на правото на строеж.

За лектора адвокат Валентина Бакалова:

Валентина Бакалова е завършила специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Действащ юрист с над 30 години юридически стаж – юрисконсулт в ДСО „Редки метали“ от 1988 г. до 1992 г., главен юрисконсулт в отдел „Правен“, Столична община от 1992 г. до 1995 г., началник отдел „Правен“ в ресора на Главния архитект на София от 1996 г. до 1999 г. От 1999 г. и понастоящем адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Притежава богат професионален опит в областта на административното право, реституцията и приватизацията, вещноправния и устройствен режим на недвижимите имоти, статута на обектите, публична и частна собственост на държавата и общините, процедурите по изработване, одобряване и изменение на устройствените планове, териториалното насочване на инвестиционни намерения, организация и провеждане на инвестиционния процес, разрешаване на строителството и въвеждането в експлоатация на готовите строежи, процесуално представителство при защита на вещните права.

Участва при създаването на Закона за устройство на територията, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община, проекти за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Изготвя становища по законопроекти за изменения и допълнения на Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Автор е на анализи, коментари, статии по практическото приложение на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър, по вещноправни и градоустройствени проблеми, благоустройство и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели, проблеми на държавната и общинска собственост, отчуждаване, въпроси на местното самоуправление и местната администрация и др.

Преподава дисциплината „Урбанизъм и администрация“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет. Води специализирани обучения по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър в Института по публична администрация, Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Националният консултантски център „Решение” ООД към Издателски комплекс „Труд и право” и др.

Член на авторския колектив на книгата „Актуални въпроси на устройство на територията и строителството” (изд. „Труд и право”, 2007 г.).
Съавтор на книгата „Актуални въпроси на устройство на територията и кадастъра” (изд. „Труд и право”, 2011 г.).

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право”, 2019 г.).

Програма:

14.00 – 15.30   Правото на строеж“ и „разрешение за строеж“. Разграничаване на правните институти на вещното и административното право.

Предпоставки за учредяване на правото на строеж. Какви права придобива носителя на правото на строеж.

Понятие за „сграда“ и „постройка“ като самостоятелни обекти на правото на собственост.

Имоти за застрояване и имоти за други нужди без застрояване. Правна уредба в ЗУТ;

Преглед на административноправния режим за издаване на разрешение за строеж;

„Разрешението за строеж“ като институт на публичното право.

 

15,30 – 15,45   почивка

15.45 – 17.15 Погасяване на правото на строеж и „загуба на правно действие на разрешението за строеж“ – последици. „Право на строеж“ и строителство върху поземлени имоти – публична собственост на държавата и общините.

                       Срочност на разрешението за строеж по ЗУТ. Предпоставки за загуба на правното действие на издаденото разрешение за строеж.

Погасяване на правото на строеж. Последици.

Строителство в чужд имот без учредено право на строеж. Административноправни и вещноправни последици.

Предназначение на имотите – публична собственост на държавата и общините.

Качеството „възложител“ на строителство в имоти – публична собственост.

Детайли

Дата:
20 януари
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

адв. Валентина Бакалова
Телефон:
980/1092
Email:
coa@abv.bg
Уебсайт:
advotraining.bg