Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Онлайн семинар в Zoom на тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Управителят на ООД в практиката на ВКС“

27 януари @ 2:00 pm - 5:00 pm EET

Анотация на обучението:

Избор на управителя. Договор за възлагане на управлението (същност, страни, възнаграждение, прекратяване, обезщетения). Представителна власт (съществуване на представителната власт и търговския регистър, обем и ограничения на представителната власт, Начин на упражняване на представителната власт, симулация, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, заем, менителнична представителна власт, процесуално представителство). Отговорност за вреди, причинени на ООД (същност, вреда и тежест на доказване, решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ, освобождаване на управителя от отговорност). Забрана за конкурентна дейност. Освобождаване на управителя и заличаването му от търговския регистър.

За лектора доц. д-р Николай Колев:

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия и лекции по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

От октомври 2021 г. е доцент в Нов български университет, където води лекции по дисциплините Търговско право, Вещно право, Банково право и Застрахователно право.

Научните му интереси са съсредоточени върху въпросите на търговските дружества и търговските сделки. Публикувал е три монографии и над 70 статии и студии в български и чужди правни издания.

От септември 2005 г. доц. д-р Колев работи като адвокат в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“, където е бил Партньор от октомври 2020 г. до август 2021 г. От септември 2021 г. е Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика включва консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки, както и процесуално представителство пред съд и арбитраж по граждански и търговски дела.

Материали от обучението:

Презентация

Анкетна карта за издаване на удостоверение:

Уведомяваме Ви, че можете да дадете своята оценка, мнение и препоръки, свързани с организираните от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ обучения, както и да заявите издаване на удостоверение за участие в тях (вкл. и в онлайн семинарите), чрез попълване на анкетна карта (моля, кликнете върху текста, за да я изтеглите).

Детайли

Дата:
27 януари
Час:
2:00 pm - 5:00 pm

Лектор

доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК