Зарежда Събития

Събития за февруари 2020

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
27
28
29

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Среща на Комисията по нелоялна конкуренция към ВАдвС

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Нова уредба на брачните дела и делата относно родителска отговорност съгласно Регламент Брюксел ІІб. Актуална съдебна практика на Съда на ЕС и българските съдилища“

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар на тема: „Нови моменти в съдебното производство, в производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове и в исковите производства по АПК, ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Съдебни заседания – видове. Администриране на жалбите, на касационните жалби и исканията за отмяна и провеждане на производствата“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Процесуални аспекти при дела с вещноправен характер“

1
2
3
4
5

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Измененията в заповедното производство от ДВ, бр. 100/2019 г. във връзка с измененията от ДВ, бр. 86/2017 г.“

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул

Място на провеждане: гр. Пловдив. Семинар на тема: „Защита на правото на собственост. Глава IX от Закона за собствеността. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС“

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – V модул

10
11

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Актуални проблеми на въззивното и касационното обжалване по наказателни дела“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Промените в данъчното законодателство през 2020 г. – ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ, ДОПК и Наредба 18“

Място на провеждане: гр. Шумен. Семинар на тема: „Трансгранично връчване на книжа и снабдяване с изпълнителни титули. Събиране на вземания от чужбина“

15
16
17

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Актуални въпроси във връзка със ЗОДОВ. Преглед на относимата съдебна практика“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Правен режим на мерките срещу изпирането на пари. Промени в ЗМИП. 5-та Директива“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Измененията в заповедното производство от ДВ, бр. 100/2019 г. във връзка с измененията от ДВ, бр. 86/2017 г.“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Съвместен семинар с ЕЛСА България и ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Работилница за писане на искови молби“

22
23
24

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Проблематика по Глава IXa от Наказателния кодекс – Компютърни престъпления“

26

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Имуществени отношения между съпрузи и бивши съпрузи с международен елемент (Регламенти 2016/1103 и 2016/1104)“

Място на провеждане: гр. Стара Загора. Семинар на тема: „Актуални проблеми във връзка с измененията в ГПК“

Място на провеждане: гр. Силистра. Семинар на тема: „Промените в АПК. Нови моменти в исковите производства по АПК“

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар на тема: „Доказателствата, събрани в нарушение на ЕКЗПЧОС, Директива 2013/48/ЕС за правото на достъп до адвокат“

1
+ Export Events