Зарежда Събития

Събития за април 2020

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Онлайн семинар на тема: „Мерки за ограничаване на заразни заболявания: какво (не) можем?”

Онлайн семинар на тема: „Спиране на административните и съдебни производства и удължаване действието на срочни административни актове по правилата на чл. 3 и чл. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. в ДВ, изв. бр. 28/ 24.03.2020 г.). Предоставяне на административни услуги и производства по издаване и изпълнение на административни актове по ЗУТ и ЗКИР при условията на обявено извънредно положение”

Онлайн семинар на тема: „Родителската отговорност по време на извънредното епидемиологично положение и съхраняването на основното право на семеен живот. Изпълнение на съдебните решения за родителски права по време на кризисните мерки по време на извънредното положение? Родителското отчуждение като форма на емоционално и психическо насилие в нарушение на правото на семеен живот”

Онлайн семинар на тема: „Значение на техническите изисквания при сделки със реални части от урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Въвеждане в експлоатация и новите моменти в данъчното облагане новопостроени сгради”

Онлайн семинар на тема: „Производството по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. – има ли допирателни с производството за упражняване на родителски права по Семейния кодекс? Как да предпазим от злоупотреби с извънредното епидемиологично положение?”

4
5

Онлайн семинар на тема: „Развитие на съдебните и административните производства съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. в ДВ, изв. бр. 28/ 24.03.2020 г.) и решенията на СК на ВСС и отделните административни ръководители на съдилищата в България. Съвместимост с Европейската конвенция за правата на човека и изискването за пропорционалност съгласно европейското право”

Онлайн семинар на тема: „Защита по наказателни дела в условията на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.”

Онлайн семинар на тема: „Медицинският деликт в условията на COVID – 19”

Онлайн семинар на тема: „Процесуални аспекти на делата с вещноправен характер”

Онлайн семинар на тема: „Извънредното положение и допустимите ограничения на основните права и свободи“

Онлайн семинар на тема: „Специфични спорове и производства, свързани с наследяването. Възстановяване на запазена част от наследство”

Онлайн семинар на тема: „Промени в трудовото законодателство за времето на извънредното положение. Мерки за запазване на заетостта“

12

Онлайн семинар на тема: „Обзор на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 34/09.04.2020 г.) и решенията на СК на ВСС и отделните административни ръководители на съдилищата в България във връзка с развитието на съдебните и административните производства“

Онлайн семинар на тема: „Пандемията домашно насилие ведно с пандемията COVID 19 – какво е решението?“

Онлайн семинар на тема: „Негаторните искове и етажната собственост. Актуална съдебна практика“

Онлайн честване на Деня на Конституцията и юриста

Онлайн семинар на тема: „Брачни и семейни дела с международен елемент”

Онлайн семинар на тема: „Правото на вероизповедание и религиозните институции в Република България“ с подтеми: „1. Основни насоки и тенденции в развитието на религиозността в България след 1989 г.; 2. Статистика и доктринален профил на регистрираните вероизповедaния в Република България (2003-2019 г.); 3. Чуждестранните мисионери и религиозни служители; 4. Явлението „етническа църква“ в България – интеграционен механизъм или самосегрегация; 5. Средни и висши религиозни училища в България; 6. Актуални въпроси, свързани с новите промени в Закона за вероизповеданията“

18
19
20

Онлайн семинар на тема: „Обзор на противоепидемичните мерки – правни последици”

Онлайн семинар на тема: „Уреждането на изискуеми парични задължения в условията на извънредно положение”

Онлайн семинар на тема: „Защита на правата на човека в условията на извънредно положение“

Онлайн семинар на тема: „Административнонаказателна отговорност – процесуални аспекти. Нови моменти в условията на извънредното положение”

25
26

Онлайн семинар на тема: „Правото на ЗПКОНПИ, конфискационната отговорност и решението на Съда на ЕС”

Онлайн семинар на тема: „Промените в част VІІ и нова част VІІІ на ГПК: Европейски трансгранични процедури по граждански и търговски дела. Международно събиране на издръжка”

Онлайн семинар на тема: „Достъпът до информация във време на извънредно положение“

Неприсъствено онлайн заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Онлайн семинар на тема: „Прекратяване на трудовото правоотношение в условията на извънредно положение“

1
2
3
+ Export Events