Зарежда Събития

Събития за октомври 2022

Събития Search and Views Navigation

Събитие Views Navigation

Calendar of Събития

Calendar of Събития
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Представяне на книгата„Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944-1948)” с автор: доц. дин Евгени Йочев (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“)

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Последните промени в Кодекса на труда и относимите към тях изменения в КСО“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Касационно обжалване и възобновяване на наказателни дела – практически аспекти“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Откриване на новата учебна година на ЦОА „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „ EIDAS2 – промените в регламента и бъдещето на цифровата идентичност в ЕС, правни аспекти. Какво променя самодостатъчната идентичност в правно отношение?“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместен семинар на ЦОА и АК Велико Търново на тема: „Процесуални нарушения в досъдебното производство“

Място на провеждане: гр. Варна. Съвместен семинар на ЦОА и АК Варна на тема: „Нов регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни искове и родителска отговорност, приложим от 01 август 2022 г.”

Място на провеждане: гр. Сливен. Съвместен семинар на ЦОА и АК Сливен на тема: „Новите положения в ЗАНН след 23 декември 2021 г.“

2
3
4

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: “Способи за защита на вещни права – особености на исковете по чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл. 54, ал. 2 ЗКИР” – I част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: “Способи за защита на вещни права – особености на исковете по чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС, чл. 54, ал. 2 ЗКИР” – II част

Място на провеждане: о-в „Св. Анастасия“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Бургас на тема: „Сделки с търговско предприятие, дялове в ООД и акции. Защита при дружествени спорове – иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение“

Място на провеждане: гр. Хасково. Съвместен семинар на ЦОА и АК Хасково на тема: „Възобновяване на наказателните дела – основания и процедура. Касационно производство по НПК“

Място на провеждане: гр. Пловдив. Съвместен семинар на ЦОА и АК Пловдив на тема: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК. Електронно правосъдие“

9

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: к.к. „Слънчев бряг“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Бургас на тема: „Новите положения в ЗАНН, след 23.12.2021 г.“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместно обучение на ЦОА и АК Велико Търново на тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

Място на провеждане: к.к. „Слънчев бряг“. Съвместен семинар на ЦОА и АК Бургас на тема: „Новите положения в ЗАНН, след 23.12.2021 г.“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместно обучение на ЦОА и АК Велико Търново на тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

Място на провеждане: гр. Добрич. Съвместен семинар на ЦОА и АК Добрич на тема: „Доказателства, събрани в нарушение на норми от ЕКПЧ“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместно обучение на ЦОА и АК Велико Търново на тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор

17

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Множество престъпления. Съвкупност. Рецидив. Разграничение и преглед на съдебната практика“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „ Задължението за преюдициално запитване“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема: „Изграждане на първоначални практически умения за адвокатска работа по административноправни казуси“

Място на провеждане: гр. Хасково. Съвместен семинар на ЦОА и АК Хасково на тема: „Правни въпроси на възстановяване на земи по § 4 от ЗСПЗЗ. Преглед на съдебната практика” и „Новият институт на т.нар. „абсолютна давност“ по чл.112 от ЗЗД“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема: „Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданскоправни и наказателноправни казуси“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместен семинар на ЦОА и АК Велико Търново на тема: „Нови методи в съдебно-медицинските експертизи. Спорни случаи на телесни повреди“

Място на провеждане: гр. Варна. Съвместен семинар на ЦОА и АК Варна на тема: „Основни административни производства по ЗУТ в областта на инвестиционното проектиране и строителство. Производство по издаване на разрешение за строеж. Продължаване на срока на действие на издаденото разрешение за строеж. Заинтересовани страни, които имат правен интерес да оспорват издаденото разрешение за строеж. Специфики на служебната проверка за законосъобразност на издаденото разрешение за строеж от органите на ДНСК. Преглед на разрешителния режим за въвеждане на готовите строежи в експлоатация“

Място на провеждане: с. Кранево. Съвместен семинар на ЦОА, АК Добрич и АК Силистра на тема: „Проблеми на разноските и доказването в гражданския процес“

Място на провеждане: гр. Велинград. Съвместен семинар на ЦОА и АК Плевен на тема: „Правните услуги като бизнес“ и „Договорни модификации за ограничаване и подсилване на отговорността в международната практика“

23

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Прилагане на Хартата на основните права на ЕС от националните съдилища“

Място на провеждане: Централен военен клуб. Конференция по повод 30-годишнината от ратификацията на ЕКЗПЧОС от Република България

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „ Въпроси на доказването по ГПК“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на ООД“

Място на провеждане: гр. Русе. Съвместен семинар на ЦОА и АК Русе на тема: „Измененията в ЗАНН“

29
30

Място на провеждане: гр. Благоевград. Съвместен семинар на ЦОА и АК Благоевград на тема: „Изпиране на пари. Злоупотреба с финансови средства и фондове от ЕС и други престъпления против финансовата система – анализ на съдебната практика“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „ Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове)“ – I част

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „ Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове)“ – II част

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Хибриден семинар на тема: „Изготвяне на документи в производството за преюдициални заключения (молба за отправяне на запитване, становище в производството пред Съда). Условия за допустимост на запитването. Преюдициално запитване в чисто вътрешна ситуация“

3
4

Място на провеждане: гр. Варна. Съвместен семинар на ЦОА и АК Варна на тема: „Наследяване – практически аспекти. Специфични производства, свързани с наследяването. Наследяване по закон и по завещание. Оспорване на завещателни разпореждания. Възстановяване на запазена част от наследството. Издаване на европейско удостоверение за наследство“

Място на провеждане: с. Бързия. Съвместен семинар на ЦОА и АК Враца на тема: „Актуални проблеми и практика по делбеното производство и ТР от 2022 г.по чл.108 ЗС“

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Съвместен семинар на ЦОА и АК Велико Търново на тема: „Реформата в административното наказване“

6
+ Export Events