Проведе се конференция на тема: "Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища"

НачалоАктуално

На 23.02.2024 г. се проведе конференция на тема: "Задължителната силна на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища", организирана от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България и под патронажа на председателя на Конституционния съд на Република България г-жа Павлина Панова.

Събитието беше открито от председателя на УС на ЦОА "Кръстю Цончев" доц. д-р Боряна Мусева, която подчерта целта на конференцията - да отговори на въпроса националният или наднационалният правопорядък е определящ за това ползват ли се със задължителна сила решенията на ЕСПЧ и СЕС като източник на правото, както и какво е тяхното съотношение с националното ни право и най-вече - с Конституцията. Доцент Мусева обособи три групи причини за неяснотата, която продължава да съществува в българската правна теория и съдебна практика относно задължителната сила на юриспруденцията на Съда в Страсбург и на Съда в Люксембург - наличието или липсата на познание относно тези източници и тяхното адекватно приложение, познавателен дисбаланс в полза на националното право, както и обществено-политически причини, свързани с националната идентичност и традиции.

Основната задача на практико-приложната конференция бе да спомогне за преодоляване на тази правна несигурност и да повиши доверието както в правото на ЕС, така и в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, като за целта участници в нея бяха както представители на практиката и правоприлагащите органи, така и представители на науката и академичната общност.

Последваха приветствия от официалните гости на събитието.

Председателят на Висшия адвокатски съвет адв. д-р Ивайло Дерменджиев посочи, че решенията на Съда на Европейския съюз и на ЕСПЧ са задължителни за всички държави членки, но някъде не се прилагат така, както трябва да бъде приложението им. Ивайло Дерменджиев отбеляза важността на конференцията във връзка с обсъждането на общи теми, важни за България, но и за правото на Европейския съюз и неговото прилагане. Той акцентира върху прилагането на правото равно и правилно във всички държави членки и отчете, че има и проблеми, които не може да не бъдат обсъдени.

Председателят на Конституционния съд на Република България г-жа Павлина Панова - патрон на тържествената конференция, заяви в своето приветствие, че справедливостта винаги надхвърля пределите на едно конкретно дело и никога не засяга само и единствено страните по него. Тя отбеляза, че зад конкретните аспекти на действията на решенията на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека стои желанието за изграждане и поддържане на общ ред на споделено поле на справедливостта.

Съдия Панова акцентира върху това, че решенията на двете съдилища имат задължителна сила, задават стандартите, но основната отговорност остава за националните съдилища, като обобщи, че да принадлежиш на реда и да си част от европейската общност означава да култивираш усещане за върховенство на правото, демокрацията, човешките права и да си даваш сметка, че не са даденост, а цивилизационен избор.

Зам.-посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Юриен вен дер Хорст каза, че прилагането на решенията на европейските съдилища е от първостепенно значение - така правителствата и институциите демонстрират своя ангажимент, като зачитат правата на човека и върховенството на закона и насърчават култура на отчетност и отговорност. Според Юриен ван дер Хорст прилагането на тези решения в по-широк контекст също укрепва легитимността, авторитета на европейската система за защита правата на човека и потвърждава убеждението, че справедливостта не е просто идея, а осезаема реалност, която може да бъде постигната чрез колективни усилия и спазване на националните стандарти. Той посочи, че когато националното ниво се съобразява с решенията на Европейския съд за правата на човека, това засилва доверието в този съд и вдъхва увереност в ефективността на Европейската конвенция за правата на човека. В този смисъл прилагането на решенията на Европейския съд за правата на човека е важна стъпка в изграждането на доверие между държавите и техните граждани. Той наблегна и на факта, че прилагането на решенията на Европейския съд за правата на човека не е просто правно задължение, а морален императив и свидетелство за нашия колективен ангажимент към доброто правосъдие и човешките права.

Посолството на Нидерландия силно подкрепя тази чудесна инициатива, която има за цел да създаде по-добро разбиране на значението на решенията на Европейския съд за правата на човека и практическото приложение на национално ниво, добави още той.

Министърът на правосъдието Атанас Славов заяви, че България не винаги съответства на практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) и Европейския съд по правата на човека. Той отбеляза, че двете съдилища са важни, защото поддържат реда и гарантират това, което конвенции и договори са регламентирали. Според министър Славов тези съдилища са важни за България, защото участват в развитието на правния ред.

„Стандартите, които установяват за правовата държава и правата на човека, помагат на националните правни системи да се адаптират в този променящ се международен и европейски правен ред“, каза Атанас Славов.

Гост на конференцията бе и председателят на Върховния касационен съд г-жа Галина Захарова, която посочи, че същностните проблеми, които повдигат решенията на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), би трябвало да се отразяват и на законодателно ниво, защото те са изключително мощен инструмент за модернизация на нашата законодателна уредба. Съдия Захарова отбеляза, че има случаи, при които държавата не предприема определени мерки във връзка с решения на двете съдилища, а националните съдии се колебаят да прилагат съответните решения в пълнота и цялост. По думите ѝ това забавя развитието на правораздаването и създава пречки пред постигането на европейско законодателство. "За тези години, от които ние сме членове на ЕС и на Конвенцията, би трябвало да се научим, че съществуват основни същностни проблеми на правовия ред , които ние сме длъжни да претворим на практика. Безспорно, това става чрез правоприлагането, на първо място", добави председателят на ВКС. Тя акцентира върху значението на преюдициалните запитвания, тяхното качество и проблемите, които повдигат.

В конференцията взеха участие още конституционните съдии чл.-кор. проф. дюн Атанас Семов, проф. д-р Янаки Стоилов и Борислав Белазелков, омбудсманът на Република България г-жа Диана Ковачева, представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев, членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Атанаска Дишева, г-жа Вероника Имова, г-жа Цветинка Пашкунова, г-жа Калина Чапкънова, г-жа Гергана Мутафова, директорът на Националния институт на правосъдието г-жа Миглена Тачева, началникът на кабинета на министъра на правосъдието г-н Борислав Ганчев, зам.-председателят на НБПП г-жа Лилия Симеонова, членове на НБПП, върховни съдии от ВКС и ВАС, членове на висшите органи на българската адвокатура, административни ръководители и съдии в Административен съд - София град, Софийския апелативен съд, Софийския градски съд, Софийския районен съд, съдилища в страната, председатели и членове на адвокатските колегии в страната, директорът на Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ" към МП г-жа Милена Коцева и правителствените агенти в Дирекцията, университетски преподаватели, юристи и общественици.

Първият панел на конференцията беше модериран от доц. д-р Боряна Мусева и в него изложения направиха г-жа Соня Янкулова, съдия в Конституционния съд на Република България, която представи темата за решенията на Конституционния съд и практиката на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз; г-н Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския съюз, който обясни какво е действието на решенията, постановени от Съда на Европейския съюз в производства по преюдициални запитвания, както и г-н Йонко Грозев, съдия в Европейския съд по правата на човека, който представи различните модели на прилагане на Европейската конвенция за правата на човека на национално ниво.

Последва активна дискусия, в която участие взеха г-н Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС, конституционният съдия проф. д-р Янаки Стоилов, адвокат Михаил Екимджиев от Пловдивската адвокатска колегия, Фондация "Правна алтернатива", както и адвокат Валя Гигова - зам.-председател на Висшия адвокатски съвет и научен секретар на ЦОА "Кръстю Цончев".

Вторият панел бе модериран от доц. д-р Христо Христев - преподавател по право на ЕС в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски". В рамките на панела бяха направени следните изложения: г-жа Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015) - "Практиката на българските съдилища по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека"; г-жа Лада Паунова, зам.-председател на Върховния касационен съд - "Решенията на Върховния касационен съд и практиката на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз"; доц. д-р Александър Корнезов, съдия в Общия съд на Европейския съюз - "Промените в Конституцията: кога българският съд следва да сезира Конституционния съд, Съда на Европейския съюз или (в бъдеще) ЕСПЧ?"; доц. д-р Станислав Костов, преподавател по Право на Европейския съюз във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, адвокат в Софийската адвокатска колегия - "Прилагане на решенията на Съда на Европейския съюз от българските съдилища".

Събитието беше закрито със заключителна дискусия.

Записът от конференцията може да бъде достъпен от следния линк: https://fb.watch/qs4tqgHaNr/

Снимки и източник: БТА и Министерство на правосъдието