Центърът за обучение на адвокати проведе кръгла маса относно адвокатските възнаграждения

НачалоАктуално

На 12.06.2024 г. в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" се проведе кръгла маса на тема: „Присъждане на съдебни разноски за възнаграждение на адвокат“. Събитието беше открито и модерирано от председателя на УС на ЦОА доц. д-р Боряна Мусева. Приветствие към участниците във форума отправи г-жа Бисерка Цанева – заместник-министър на правосъдието.

Въвеждаща постановка на въпроса относно правните последици от Решението по дело С-438/22 на СЕС направи доц. д-р Христо Христев - адвокат от САК и преподавател по право на ЕС. Анализ на съдебната практика във връзка с присъждането на разноските за възнаграждение на адвокат направиха съдия Константин Кунчев - СРС, съдия Георги Чехларов - СГС, съдия Красимир Машев - САС, командирован във ВКС, както и съдия Мими Фурнаджиева - зам.-председател на ВКС и ръководител на Гражданската колегия. Предложения de lege ferenda направиха представителите на теорията доц. д-р Таня Градинарова - адвокат от САК, както и гл. ас. д-р Борислав Ганчев - адвокат от САК, които подчертаха ролята на законодателя и изпълнителната власт в процеса на намиране на решение на създалата се ситуация.

Зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет и научен секретар на ЦОА адвокат Валя Гигова представи възможните нормативни разрешения относно определяне на адвокатското възнаграждение и присъждането му като част от отговорността за разноски, като посочи и усилията, които прави Висшият адвокатски съвет в тази насока. Тя представи и различни сравнителноправни разрешения в страните от романската и англо-саксонската правна система, които са били анализирани до момента в адвокатурата.

Участници в кръглата маса бяха членове на висшите органи на адвокатурата, на адвокатските колегии в страната, съдии във Върховния касационен съд и Върховния административен съд, председателят на Софийския районен съд съдия Александър Ангелов, държавни експерти в дирекциите „Съвет по законодателство“ и „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ на Министерство на правосъдието.

Обсъдиха се възможните варианти за краткосрочно и трайно намиране на решение за справедливо обезщетяване на разноските в процеса, част от които са разноските за адвокатско възнаграждение.