Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз

НачалоЗа нас

Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз

(Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

Приета с Решение № 460 на ВАС от 20.12.2005 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) С тази наредба се уреждат структурата, организацията, условията, програмите за обучение и финансирането за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз.

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, Висшият адвокатски съвет създава и поддържа Център за обучение на адвокати.

(2) Адвокатите поддържат и повишават своята квалификация чрез участие и в други форми на обучение.

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

(1) Центърът за обучение на адвокати е юридическо лице с нестопанска цел – фондация за осъществяване на дейност в частна полза без ограничение със срок и се регистрира при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Учредител на фондацията е Висшият адвокатски съвет.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Учредителният акт на фондацията се приема и изменя с решение на Висшия адвокатски съвет.

(4) Наименованието на фондацията е Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и седалището й е в София.

(5) Висшият адвокатски съвет осъществява цялостен контрол върху дейността на Центъра за обучение на адвокати.

Чл. 4. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Основни насоки в дейността на Центъра за обучение на адвокати са:

 1. обучение и квалификация на адвокати, включително новоприети и кандидати за адвокати;
 2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) контакти и сътрудничество със сходни организации в страната и чужбина, включително с организации, осъществяващи обучение на юристи, упражняващи други юридически професии;
 3. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните науки.

Чл. 5. Центърът за обучение на адвокати:

 1. организира и провежда семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;
 2. организира и подпомага издаването и разпространението на специализирана правна литература;
 3. осъществява сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции;
 4. извършва и други допустими от закона дейности.

Раздел II

Структура и форми на обучение

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Центърът за обучение на адвокати осъществява обучението и квалификацията на адвокатите от цялата страна в сътрудничество с адвокатските съвети.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.; попр., бр. 72 от 2018 г.) Обучението и квалификацията на новоприетите адвокати се осъществява в Центъра за обучение на адвокати по програмите по чл. 9б, ал. 2.

Чл. 8. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

(1) (Предишен текст на чл. 8, изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За поддържане и повишаване на квалификацията си адвокатите са длъжни да участват годишно в не по-малко от осем учебни часа в избрана от тях форма и тематика.

(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Контролът за изпълнение задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията им се осъществява от адвокатските съвети към адвокатските колегии по ред, определен от Висшия адвокатски съвет.

Раздел III

Организация и програми за обучение

Чл. 9. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

(1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Дейността на Центъра за обучение на адвокати се организира и ръководи от управителен съвет.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) .

(3) (Отм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) .

(4) (Отм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) .

(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Управителният съвет се избира за срок от 4 години, като мандатът на членовете на управителния съвет съвпада с мандата на Висшия адвокатски съвет. При изтичане на мандата на управителния съвет същият продължава да изпълнява функциите си до избора на нов.

(6) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Управителният съвет се състои от до петима адвокати, които се избират от Висшия адвокатски съвет. За членове на управителния съвет се избират адвокати с адвокатски стаж не по-малко от 15 години, с изявени професионални и нравствени качества и практически опит в различни области на правото.

(7) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Поне един от членовете на управителния съвет трябва да бъде адвокат, хабилитиран по правни науки.

(8) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Висшият адвокатски съвет избира председател от състава на управителния съвет, който представлява Центъра за обучение на адвокати.

(9) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Управителният съвет заседава най-малко един път в месеца.

(10) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За участието си в управлението и организацията на Центъра за обучение на адвокати членовете на управителния съвет получават възнаграждение в размер, определен от Висшия адвокатски съвет.

(11) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Дейността на управителния съвет се подпомага от създадените за целта звена и служители на Центъра за обучение на адвокати, включително от лица, наети по граждански договори.

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

(1) Мандатът на член на управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно:

а) по негово искане с подаване на оставка;

б) при трайна фактическа невъзможност за участие в работата на управителния съвет повече от 3 месеца;

в) при загубване качеството на адвокат;

г) при смърт или поставяне под запрещение;

д) по решение на Висшия адвокатски съвет.

(2) В случаите по букви „а“, „в“ и „г“ мандатът се счита прекратен от настъпване на съответното обстоятелство, а в случаите по букви „б“ и „д“ мандатът се прекратява с решение на Висшия адвокатски съвет. В едномесечен срок от прекратяване на мандата Висшият адвокатски съвет избира нов член на управителния съвет, който довършва мандата на освободения член.

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

(1) Организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати се уреждат с правилник, приет от управителния съвет и утвърден от Висшия адвокатски съвет.

(2) Учебните планове и програми за дейността и развитието на Центъра за обучение на адвокати се изготвят ежегодно от управителния съвет и се одобряват от Висшия адвокатски съвет.

(3) Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати ежегодно изготвя и представя на Висшия адвокатски съвет за утвърждаване годишен отчет за дейността, годишен финансов и счетоводен отчет и проект за годишен бюджет.

Раздел IV

Финансиране и имущество

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

(1) Дейността на Центъра за обучение на адвокати се финансира от:

 1. дарените от Висшия адвокатски съвет средства при учредяването му;
 2. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) ежегодно финансиране от Висшия адвокатски съвет чрез целеви дарения и дарения от адвокатските съвети;
 3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 4. субсидии, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със закона;
 5. доходи от собствена дейност, осъществявана по предвидения от закона ред, включително такси за участие във формите на обучение и квалификация.

(2) Паричните средства се разходват с решение на управителния съвет в рамките на годишния бюджет.

(3) Разпореждането с недвижими имоти и вещни права върху имоти, собственост на Центъра за обучение на адвокати, се извършва след предварително писмено разрешение на Висшия адвокатски съвет.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. (Предишен Параграф единствен, доп. – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Закона за адвокатурата и е приета от Висшия адвокатски съвет с решение № 460 на 20.XII.2005 г. и е изменена с решения на Висшия адвокатски съвет № 1076 – 1104 от 13.07.2018 г.
 • 2. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Мандатът на действащия управителен съвет на Центъра за обучение на адвокати изтича с изтичане на мандата на Висшия адвокатски съвет.