Политика за поверителност и защита на личните данни

НачалоЗа нас

Учредена с Решение на Висш Адвокатски Съвет на 25 ноември 2005 год. На основание чл. 28 от Закона за Адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД и принципите на Регламент 2016/679 на ЕС за прозрачност, добросъвестност, законосъобразност, отчетност и ограничение на целите съгласно чл. 5, пар. 1 от ОРЗД с настоящата политика за поверителност и защита на личните данни има за цел да Ви информира за извършваните от ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, наричана по-долу само „Център за обучение на адвокати“ или „ЦОА“ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.