Учебни планове и програми

НачалоЗа нас

Учебен план на ЦОА за 2024 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (ЦОА) е правноорганизационната структура, чрез която ВАдвС осъществява едно от основните си правомощия, предвидено в Закона за адвокатурата, а именно: да обезпечава поддържането и повишаването на квалификацията на адвокатите (чл. 28, ал. 1 от ЗА във вр. с чл. 122, ал. 1, т. 9 ЗА).

Програми за дейността и развитието на ЦОА за 2024 г.

Съгласно чл. 122, ал. 1, т. 9 от Закона за адвокатурата поддържането и повишаването на квалификацията на адвокатите е правомощие на Висшия адвокатски съвет, което e предвидено да се осъществява чрез Център за обучение на адвокати (чл. 28, ал. 2 ЗА).

Списък с примерни теми и лектори

Настоящият списък има изцяло примерен и препоръчителен характер и има за цел да ориентира колегите адвокати и адвокатските колегии относно възможностите за осъществяване на обучения.

Подходът, използван при съставянето на списъка, е самите лектори да предложат темите, които биха представили по най-добър начин, и времето, необходимо за представяне на всяка тема.