Съдия Васил Александров

 Съдия Васил Александров

Начало

Васил Александров завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г., където е хоноруван асистент по Римско частно право в периода 2014–2017 г. Практикува като адвокат, а през 2016–2018 г. е младши съдия в Софийски градски съд. От 2018 г. е съдия в Софийски районен съд. През 2020 г. придобива докторска степен в направление „Гражданско и семейно право“ в ЮФ на УНСС, след успешна публична защита на дисертационния си труд, който е на тема: "Задатъкът по българското частно право".