За нас

НачалоЗа нас

Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.

Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

Решението на СГС за вписване на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и вписване на новия УС може да откриете тук.

Учредителния акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ може да откриете тук.

Правилника за организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ може да откриете тук.

Кръстю Цончев

Кой е Кръстю Цончев?

Изтъкнатият български правник, учен, адвокат и законотворец Кръстю Цончев е роден през 1910 г. в гр. София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1933 г. Частен хоноруван доцент в Катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научната му кариера e била прекъсната по политически съображения. Бил е заместник-председател на Сдружението по сравнително право при Съюза на юристите в България.

Кръстю Цончев е бил дългогодишен адвокат и изключително даровит юридически писател. От първите му значителни трудове е монографията „Отговорност на трето лице за нарушение на чуждо облигационно право“ (1940 г.), след което следва студията „Принос към деликтната отговорност за чужди действия“ (1945-1946 г.). По-късно се появяват и „Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството“ (1971 г.), „Подобренията“ (1972 г.), „Симулацията в гражданското право“ (1974 г.), „Съдебна делба“ (1985 г.) и „Договор за дарение“ (1988 г.).

Мисия

Да съдейства за утвърждаване на независима и професионална адвокатура. Да изгражда и развива европейското самочувствие у практикуващите адвокати, чрез обучение и квалификация.

Цел

  • Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите;
  • Обучение на младши, новоприети и кандидати за адвокати;
  • Подготовка на адвокатите за прилагане правото на Европейския съюз;
  • Запознаване с международното право и правото на други държави;
  • Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни организации;
  • Развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните и сходни науки

Средства

Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;

Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература;

Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица


Органи на управление

Управителен съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“​

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

Родена в София. Завършва с отличие СУ, Юридическия факултет, право (2000). От 2005 е преподавател по международно частно право. През 2007 г. придобива образователна и научна... Вижте повече

адв. Валя Гигова

адв. Валя Гигова

Завършила е Националната гимназия за древни езици и култури, а впоследствие Юридически факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ с отличие. Професионалният й път започва като нотариус... Вижте повече

адв. Ралица Негенцова

адв. Ралица Негенцова

Ралица Негенцова е адвокат от Софийската адвокатска колегия, вписана през 1985 г. Практикува в областта на гражданското, семейното и вещното право. Била е член и говорител... Вижте повече

доц. д-р Траян Конов, адв.

доц. д-р Траян Конов, адв.

Роден в гр. София. Завършва Юридическия факултет на СУ през 1983 г. Асистент в Катедрата по гражданскоправни науки (1985). Старши асистент (1988). Главен асистент (1991). Доцент... Вижте повече

адв. Явор Нотев

адв. Явор Нотев

Явор Нотев е роден на 10 юли 1957 година в град София. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Пет години работи като следовател в отдела... Вижте повече

Председател на УС

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

Родена в София. Завършва с отличие СУ, Юридическия факултет, право (2000). От 2005 е преподавател по международно частно право. През 2007 г. придобива образователна и научна... Вижте повече

Представителство

Фондацията се представлява от председателя на Управителния съвет доц. д-р Боряна Мусева, адв.

Главен секретар

​Томислав Тошков

​Томислав Тошков

Томислав Тошков е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2014-2019 г.) и е юрист от 2020 г. През... Вижте повече

Научен секретар

адв. Валя Гигова

адв. Валя Гигова

Завършила е Националната гимназия за древни езици и култури, а впоследствие Юридически факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ с отличие. Професионалният й път започва като нотариус... Вижте повече